ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี2564

32
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 มี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งกล่าวแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
2. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
3. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
4. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
5. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง (สปสช.)
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน