ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

38

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ นำโดย 1. นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 2. นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน 3. นายประชาเวธ เกษอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุ่งผึ้ง 4. สิบเอกสุรชัย ต่อสู้ เจ้าพนักงานป้องกันฯ 5. นางสาวพัชรินทร์ ทิยะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2558 และพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบ่งปัน