ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง

20
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับ นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผอ.รพ.สต. บ้านแจ้คอน นายเกษม ทำไว ผอ.รพ.สต. บ้านทุ่งฮ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ตำบลทุ่งผึ้งและเจ้าหน้าทที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งที่เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช.) ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน