โครงการเพิ่มการรับรู้การป้องกันโรค Covid 19

21
วันที่ 31 พฤษภาคม – 4  มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งมอบหมาย นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรี นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรี นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พนักงานเทศบาลฯ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เคาะประตูบ้านเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคชีน โดยมี นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1และเขต 2 นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผอ.รพ.สต. บ้านแจ้คอน นายเกษม ทำไว ผอ.รพ.สต. บ้านทุ่งฮ้าง อสม. นายประสิทธิ์ ประสม ผู้ใหญ่บ้านแจ้คอนหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งผึ้ง
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
แบ่งปัน