กิจกรรมถอดบทเรียนเพิ่มการรับรู้การป้องกันโรค Covid – 19

25
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการเพิ่มการรับรู้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid – 19 แนวทางป้องกันโรคติดต่อตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกับ นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผอ.รพ.สต.บ้านแจ้คอนนายเกษม ทำไว ผอ.รพ.สต. บ้านทุ่งฮ้าง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ,3 – 8 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประธาน อสม. พระสงฆ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ประธานชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทนประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การป้องกันโรคติดต่อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19 ) ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล
ณ อาคารศาลาประชาคมบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1
แบ่งปัน