มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

19
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต 2 พร้อมด้วย นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ออกพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 เพื่อพบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 และให้บริการ ดังนี้
1. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นเงินสดตามความประสงค์ของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่
2. สอบถามปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. การแจ้งสิทธิและสวัสดิการต่างๆให้แก่ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้เนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง และขอขอบคุณผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่มา ณ ที่นี้
แบ่งปัน