ประชุมประชาคมตำบล

25

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมประชาคมตำบล โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้งและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแนวทาง ประเด็นการแก้ปัญหาของแต่ละชุมชนและเพื่อพิจารณาโครงการของแต่ละหมู่บ้านเข้าบรรจุในแผนฯ พ.ศ. 2566 – 2570

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน