หาแนวทางการช่วยเหลือบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 7

35
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมประชุมกับอำเภอแจ้ห่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 7 มีท่านชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการในเขตอำเภอแจ้ห่ม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการช่วยเหลือและรับรู้ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบ่งปัน