เยี่ยมเยือน และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านพักอาศัยของเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

15

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการนายกฯ นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นางพิมพิไล เปี้ยอุ๊ด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือน และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านพักอาศัยของเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ พื้นที่ ม.1,2,3,4,5,6,8 รวม 16 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินสงเคราะห์ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ครอบครัวละ 1,000 บาท สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
2. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ รายละ 2,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
3. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

แบ่งปัน