ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

19

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
โดยมีวาระพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. ญัตติขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
2. ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง ม.1
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย ม.3 (ซอย 1 ประปา)
3. ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน