เยี่ยมเยือนมอบสิ่งของและให้คำแนะนำผู้กักตัวที่บ้าน และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยตำบลทุ่งผึ้ง

13
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลฯ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรี นายธงชัย มุงเมือง เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน นายเกษม ทำไว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮ้าง นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนมอบสิ่งของและให้คำแนะนำผู้กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หมู่ที่ 1,3,7 ตำบลทุ่งผึ้ง และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยตำบลทุ่งผึ้ง ตามนโยบายรับคนกลับบ้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง (เดิม)
จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแจ้คอน
จุดที่ 3 หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง (เดิม)
แบ่งปัน