ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

12

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีวาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบ่งปัน