ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564

11

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

แบ่งปัน