โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำหมวกจากวัสดุเหลือใช้หรือถุงพลาสติก) ประจำปี 2564

11
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายให้ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำหมวกจากวัสดุเหลือใช้หรือถุงพลาสติก) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และนายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้กล่าวรายงาน นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ รษน.นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ ลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ ใช้ในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อายุ เยาวชน กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1-8 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน

แบ่งปัน