กิจกรรมซ่อมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564

8

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิลกุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ฝ่ายปกครอง อปพร. กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ซ่อมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ นายบุญเท่ง วงค์กลม บ้านเลขที่ 94 หมู่ 3 บ้านหัวฝาย ต.ทุ่งผึ้ง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จำนวน 22,500 บาท เพื่อนำมาจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

แบ่งปัน