ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

10

วันที่ 9 กันยายน 2564

คณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้ออกตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ ฟาร์มสุกร โรงสีข้าว โรงดองผัก และสถานที่รับซื้อพืชไร่ เพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่เผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แบ่งปัน