โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

15

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับเกียรติจากพระมหาชาติฐิติพัศ สนฺตจิตโต (วงษ์ธนัชปัณชญา) ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม วัดหนองกอก บรรยายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ในภาคเช้า และคุณชัยชนะ โขงจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ ในภาคบ่าย

แบ่งปัน