สำนักปลัดเทศบาล

2129

สำนักปลัดเทศบาล

 

                                                    นายอภิเดช   อินต๊ะวิชัย
                                                   ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

 


         นางณันท์นภัส เกียรติขจรบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
                 หัวหน้าสำนักปลัด

            สิบเอกสุรชัย  ต่อสู้          จ.ส.อ.เจษฎา เอื้อเฟื้อ          นางสาวขวัญชนก ทำนา
          เจ้าพนักงานป้องกันฯ      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

             นางสาวรุ่งทิวา มุงเมือง            นางสาวแสงเดือน กุญชร
         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโนบายฯ ปฏิบัติการ        

 

 

 

 

 

             นายมนูญ   ใจชำนาญ               นายดำรงค์  ใจหมั้น               นายสมชาย  ศรียานะ
              พนักงานขับรถยนต์              พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ      ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ     

 

 

 

 

 

 

                นายชัยชนะ  วางมือ             นายบุญเทียม  จันทร์เขียว           นายสาย  ประสม
            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ        พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                  ยาม

               

 

 

 

 

     นายดิเรก  ปกปิด              นายกัญจน์ชาญ  สวยงาม          
      คนงานเกษตร                        คนงานทั่วไป                  
     

 

 

 

 

 

 

               นายจำรักษ์  มุงเมือง              นายเจริญศักดิ์  กุญชร              
               คนงานประจำรถขยะ                คนงานประจำรถขยะ     

            

 

 

 

 

               

                        นายสงกรานต์   กุญชร           นางแสงเดือน จันทนูเดช
                                   ภารโรง                           คนงานทั่วไป        

 

 

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

                นางพิสุทธิ์พร  ลาลุน            นางอวยพร  อินบุญส่ง       นางสาววนิดา หลีกเลี่ยง
                      ครู คศ.2                           ครู คศ.1                         ครู คศ.1

 

 

 

 

 

          นางอ้อย  แซ่ลาว            นางโสภาวรรณ หมายจริง
             ครูผู้ดูแลเด็ก                      ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

                             นางสาวนิตยา   สัตย์มาก       นางสาวรติกานต์  พงศ์จุฬาลักษณ์
                                   ครูผู้ดูแลเด็ก                             ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

แบ่งปัน