พบปะผู้สูงอายุ คนพิการ และมอบเบี้ยยังชีพ

181

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำทุ่งผึ้งพบปะผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และขอความร่วมมือในการดูแลรักษาป่า งดเผาป่า พร้อมมอบเบี้ยยังขีพให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการฯ ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน