ทำฝายกักเก็บน้ำลำน้ำแม่วัง แม่น้ำตาก จำนวน 4 จุด

270

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้งร่วมชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 จัดทำฝายกักเก็บน้ำลำน้ำแม่วัง แม่น้ำตาก จำนวน 4 จุด โดยเทศบาลสนับสนุนกระสอบแรงงานชาวบ้านเพื่อใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน