คลังเก็บหมวดหมู่: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯพ.ศ.2561

มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อน แต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562

มาตรฐานสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพ.ศ.2560

มาตรฐานการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ 2)พ.ศ.2560

มาตรฐานการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ 3)พ.ศ.2561

มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนเลื่อนระดับ พ.ศ.2562

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขันพ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน(ฉบับ 2)พ.ศ.2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน(ฉบับ 3)พ.ศ.2562

การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินฯ พ.ศ.2558

มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 64)

ตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน ฉบับที่ 2 ปี 63

แบบประเมินปี 63 ทั่วไป – วิชาการ

แบบประเมินปี 63 บริหาร-อำนวยการ

แบบประเมินปี 63 พนักงานเทศบาลที่ยังทดลองปฏิบัติราชการ

การให้โทษและการสร้างกำลังใจ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์พ.ศ.2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพ.ศ.2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯพ.ศ.2558