วันอาทิตย์, กันยายน 26, 2021
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯพ.ศ.2561 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อน แต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 มาตรฐานสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพ.ศ.2560 มาตรฐานการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ 2)พ.ศ.2560 มาตรฐานการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ 3)พ.ศ.2561 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนเลื่อนระดับ พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขันพ.ศ.2560 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน(ฉบับ 2)พ.ศ.2561 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน(ฉบับ 3)พ.ศ.2562

การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินฯ พ.ศ.2558 มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 64) ตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน ฉบับที่ 2 ปี 63 แบบประเมินปี 63 ทั่วไป - วิชาการ แบบประเมินปี 63 บริหาร-อำนวยการ แบบประเมินปี 63 พนักงานเทศบาลที่ยังทดลองปฏิบัติราชการ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2558 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์พ.ศ.2558 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพ.ศ.2558 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯพ.ศ.2558