วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2019
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง                 จากสถิติการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี งบประมาณ 2561 จำนวน 50 คน ปรากฏผลดังนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้มารับบริการจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ผู้มาใช้บริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ 60  มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอายุ   36 – 50 ปี  จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40  การศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา จำนวน ...