คลังเก็บหมวดหมู่: โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

                                             นางปนัดดา  นำนนท์                                                                                                                                                                           นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง