วันพุธ, พฤษภาคม 27, 2020

หน่วยตรวจสอบภายใน                                                นางปนัดดา  นำนนท์                               ...

กองช่าง               นายชัยพร เชื้อดวงทิพย์  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน               ผู้อำนวยการกองช่าง                      นายไตรรัตน์  นมจันทร์            นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            นายสมพงษ์  กลิ่นหอม      ...

 กองคลัง   นางสาววรรณีย์  กุญชร   ผู้อำนวยการกองคลัง                          นางรัตติกา ศรียานะ              นางสาวจุรีรัตน์ จันทร์หอม   นักวิชาการคลังชำนาญการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                                 นางสาววิไลพร  มั่นแม่น           ...

สำนักปลัดเทศบาล                                                       นายอภิเดช   อินต๊ะวิชัย                            ...

นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาล นางณันท์นภัส เกียรติขจรบูรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล  นายปอน ลืมหลง รองประธานสภาเทศบาล  นายชิด ใจสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายวิทยานนท์ ประสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายประกอบ สมเพราะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายเจริญ จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  นายเสรี หน้าผ่อง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  นายอรรถพล ฟังเพลิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  นายตา สัตย์มาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายปรีดี ประสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  นายเคลื่อน มุงเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมคิด หลีกเลี่ยง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2