สภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

12675

นายสมศักดิ์ อดเหนียว
ประธานสภาเทศบาล

นางณันท์นภัส เกียรติขจรบูรณ์
เลขานุการสภาเทศบาล

 นายปอน ลืมหลง
รองประธานสภาเทศบาล
 นายชิด ใจสาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิทยานนท์ ประสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประกอบ สมเพราะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเจริญ จันทร์ตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 นายเสรี หน้าผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 นายอรรถพล ฟังเพลิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 นายตา สัตย์มาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายปรีดี ประสม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 นายเคลื่อน มุงเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมคิด หลีกเลี่ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
แบ่งปัน