วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 ***********************             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้ ดังต่อไปนี้ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (3) มีอายุ...

เมื่อ 12 ต.ค.59 เวลา 08.00-18.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายเสรี หน้าผ่อง นายตา สัตย์มาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย ส.อ.สุรชัย ต่อสู้ จพง.ป้องกันฯ นายชัยชนะ วางมือ ผช.จนท.ป้องกันฯ ตรวจสอบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านช่อฟ้า ม.5 และบ้านทุ่งฮ้าง ม.1 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามลำดับต่อไปตอนนี้การสำรวจพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วทั้ง 6 หมู่บ้าน