คลังเก็บหมวดหมู่: หมวดหมู่ทั่วไป

กิจกรรมการออกพื้นที่ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน เมษายน 2566

                        วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายสุขุม วังเสาร์ , นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ฝ่ายสภาฯ นำโดย นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ นำโดย นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ได้ออกพื้นที่ พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8 ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อให้บริการ ดังนี้

1. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสด ตามความประสงค์ของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่
2. สอบถามปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. การแจ้งสิทธิและสวัสดิการต่างๆให้แก่ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน/ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ และร่วมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมา ณ โอกาสนี้

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 การบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

 แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos&Don’ts

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

ITAปี2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อ
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. ถาม-ตอบ Q&A

9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

17. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30. ช่องทางแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน