วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

12697

วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การไฟฟ้า การวางผังเมือง
  2. ส่งเสริมการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
  3. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม ตำบลพึ่งเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มีอาชีพทำการเกษตร การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยเน้นการดำรงชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมร่วมระดมความคิดเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความสมานฉันท์ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
  6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ป่าชุมชน ปลูกป่าของข้างถนน หมอกควัน และไฟป่า
  7. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่นยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
1.4 การวางผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3.2 การศึกษา
3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาบุคลากร
5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ

 

แบ่งปัน