กองคลัง

1381

 กองคลัง

 

นางสาววรรณีย์  กุญชร
  ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

         

       นางรัตติกา ศรียานะ              นางสาวจุรีรัตน์ จันทร์หอม
  นักวิชาการคลังชำนาญการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

 

             

 

        นางสาววิไลพร  มั่นแม่น                   นางสาวสุนัฎฐา อดเหนียว                                                                                  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน              เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

                                                            นางสาวสุทธิดา   มุงเมือง                                                                                                                                                                                     คนงานทั่วไป

 

แบ่งปัน