กองช่าง

1508

กองช่าง

 

            นายชัยพร เชื้อดวงทิพย์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
              ผู้อำนวยการกองช่าง

        

            นายไตรรัตน์  นมจันทร์
           นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

 

       นายสมพงษ์  กลิ่นหอม
            คนงานทั่วไป

 

แบ่งปัน