ประวัติความเป็นมา

13079

ตำบลทุ่งผึ้ง ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2425 โดยแยกการปกครองออกมาจาก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ราษฎรได้ตั้งรากฐานอยู่อาศัยและทำมาหากิน ตามที่ลุ่มแม่น้ำตากและแม่น้ำวัง ซึ่งในพื้นที่มีต้นเรียงขนาดใหญ่น้อยขึ้นเป็นจำนวนมาก บริเวณกลางทุ่งนา ตามริมฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับ มีผึ้งป่ามาอาศัยต้นเรียงเป็นจำนวนมากหลายร้อยรัง จึงได้ ตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลทุ่งผึ้ง

ตำบลทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแจ้ห่ม ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านสาขา 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านใหม่สามัคคี (บ้านห้วยวาด) สาขาบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 และบ้านแม่จอกฟ้า สาขาบ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีเขตการปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 และบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 และมีหมู่บ้านสาขา 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยวาด สาขาบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 และ บ้านแม่จอกฟ้า สาขาบ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5

แบ่งปัน