ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

25

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานที่ประชุม พร้อมกับผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เพื่อมอบ นโยบายในการทำงาน มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดีต่อองค์กรพร้อมกับแนะแนวทางในการปฎิบัติงานอย่างซืี่อสัตย์และสุจริต

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน