ตรวจเยี่ยมศูนย์ดับไฟป่า&มอบนโยบาลการป้องกันการแพร่ระบาดโรคCOVID19

36

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลทุ่งผึ้งโดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานที่ประชุมมอบ นโยบาย
การป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในตำบลทุ่งผึ้งมติที่ประชุมประกาศปิดตลาดสดบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 โดยกำหนดข้อห้ามดังนี้
1)ห้ามบุคลภายนอกตำบลทุ่งผึ้งนำสินค้าทุกชนิดมาจำหน่ายมาจำหน่ายตลาดสดบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2
2)ห้ามบุคคลที่ไม่ปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าในบริเวณแผงแนวกั้นตลาดสดบ้านแจ้คอนหมู่ที่2โดยเด็ดขาด
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2563 หากไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปีปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึ้งประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลทุ่งผึ้ง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน