ร่วมลงตรวจพื้นที่บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8

165

วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ,นายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ,คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ,นายจันทร์ติ๊บ พงษ์พลวัต ผู้ใหญ่บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8 และเจ้าอาวาสวัดบ้านแม่จอกฟ้า ให้การต้อนรับ
นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม (หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแจ้ห่ม)
นายสุริยา ปานทอง ปลัดอำเภอแจ้ห่ม
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้มอบหมายให้นายอเนก ตาตระกูล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นตัวแทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
นายจิตรกร ศรีจันทร์ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.11 (แม่ต๋า)
นายนรินทร์ พันธ์เขียว นักวิชาการพลังงานชำนาญการตัวแทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
นายธีรทัต ธรรมธิกุล ผู้อำนวยการกองช่างตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง,
นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม
นายกฤษณะ แก้วนำ ชผ.กป.ปฎิบัติงานแทน หผ.กป.กฟส.อำเภอแจ้ห่ม
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือ เรื่องสาธารณูปโภคในหมู่บ้านบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางในด้าน
1. ถนนทางเข้าสู่หมู่บ้าน
2.ไฟฟ้าในครัวเรือน
3.การส่งเสริมอาชีพ
4.สัญญาณโทรศัพท์

ทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจึงขอขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

แบ่งปัน