ซ่อมแซมถนนสายตำบลทุ่งผึ้ง-ตำบลร่องเคาะ

111

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุรศักดิ์ มากุลต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหัวฝายหมู่ที่ 3 นายอุทาน สมเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จิตอาสา ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายตำบลทุ่งผึ้ง-ตำบลร่องเคาะ (ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.)-ถนนแจ้คอน-ทุ่งฮ้าง-แจ้คอน-หัวฝาย ถนนเข้าบ้านปง ในการนี้ขอขอบคุณรองสุขุม รองประเสริฐ สท.เสรี สท.เจริญ ที่ให้การสนับสนุนรถไถปรับสองข้างถนน ขอบคุณ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” และทุกๆท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมซ่อมแชมถนนในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แบ่งปัน